AVA Eiendom har som mål og hensikt å forbygge at liv og helse, miljø og materiell ikke skal gå tapt. Dette skal vi oppnå ved:

 • Regelmessig tilsyn, service og vedlikehold av tekniske anlegg
 • Kildesortering, renovasjon
 • Brøyting og strøing
 • Ryddige og rene fellesarealer både inne og ute
 • Vakthold
 • Internkontroll elektrisk anlegg
 • Fokus på gjennomføring av energieffektive løsninger

Utleier har hoved- og samordnet ansvar for internkontroll av elektrisk anlegg i bygget. Både eier og brukere av bygget er ansvarlig for at det elektriske anlegg og utstyr er i orden. Felles mål og hensikt er å forebygge skader og utilsiktede hendelser.

Det er utarbeidet et IK-system med oppsatte planer og rutiner for kontroll av den faste elektriske installasjonen i bygget. Dette innbefatter også vurdering av risiko. Eventuelle avvik blir sendt til rettmessig bruker for utbedring og følge opp dette.

For å kunne oppnå internkontrollens intensjon og mål er det viktig at vi har forståelse av vårt felles ansvar og plikter.

 

Leietaker/brukers ansvar

Ansvarsområde/grensesnitt: Fra sikringsskap i de leide lokaler leietaker disponerer.

 • Ansvarlig leietaker/bruker må selv sørge for at alle ansatte i sin virksomhet blir informert og delaktig i å utøve el. sikkerhet.
 • Det er brukers ansvar at utstyr som benyttes er godkjent til formålet.
 • Alle kaffetraktere bør ha tidsur.
 • Tennere for lysrør bør være elektroniske. Dette vil øke drifts- og brannsikkerheten.
 • I tillegg til daglige iakttakelse skal det årlig gjøres kontroll etter sjekkliste.
 • Hvis man oppdager feil/mangler må dette straks repareres eller fjernes.
 • Det er kun godkjent installatør som kan utføre arbeider på de faste installasjoner.

Følgende hendelser skal straks meldes til driftssjef eller teknisk ansvarlig for bygget:

 • Skader/mangler på elektrisk anlegg og utstyr.
 • Unormale lyder eller varmt i sikringsskap.
 • Skader på mennesker ved strømgjennomgang.

«Den aller vanligste årsak til brann er feil på det elektriske anlegget, eller feil bruk»