Det påhviler leietaker å utføre og bekoste vedlikehold av de leide lokaler, med tilhørende dører og vinduer. Se leiekontrakt for ytterligere detaljer.

Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en håndverksmessig god måte.

Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy.

Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokaler. Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Dersom det er avfall av ekstraordinært omfang eller karakter, må leietaker selv besørge dette fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjernes for leietakers regning.